Inloggad Logga ut

Start » Tjänster » Ledarskaps- och organisationsutveckling

Ledarskaps- och organisationsutveckling

Tjänster att erbjuda

Chefs- och ledarutveckling
Organizational Behavior Management (OBM) är en metod som bygger på vetenskaplig forskning och har sin grund inom inlärningspsykologin. Metoden handlar om att analysera beteenden utifrån dess konsekvenser och fokus ligger på beteendets betydelse och funktion i organisationen. De resultat som eftersträvas mäts löpande och effekterna utvärderas. Som chef i sin ledarroll är det viktigt att få ökade kunskaper om vad som styr beteenden för att sedan lära sig ge feedback på de beteenden som är önskvärda och mest gynnsamma. Det leder till förbättrade prestationer, ett effektivare ledarskap och en ökad motivation hos medarbetarna.

Organisationsutveckling
Att genomföra förändringar och implementera nya arbetssätt inom en organisation kräver genomtänkta tillvägagångssätt.
Inom OBM-metoden använder man sig av verktyget beteendeanalys som innebär att man identifierar de beteenden som har störst påverkan på de resultat man inom organisationen vill uppnå. Chefers fokus på medarbetarnas önskade beteenden leder enligt forskning och beprövad erfarenhet till framgång för organisationen och underlättar genomförandet av organisationsförändringar och utvecklingsarbeten.

Chefshandledning i grupp eller individuellt
Chefer/ ledare har en central och ansvarsfull roll i en organisation. För att utvecklas och öka sin självinsikt eller få stöd i att hantera svåra situationer är det vara värdefullt med handledning. Vi kan erbjuda olika inriktningar av handledning såsom konsekvensstyrt ledarskap och utvecklande ledarskap.

Konflikthantering
Konflikter och motsättningar mellan människor finns på alla arbetsplatser och de flesta konflikter som uppstår kan lösas utan extern hjälp. Ibland har dock konflikter blivit så komplicerade att det inte längre går att finna egna lösningar. Vi erbjuder medling som konflikthanteringsmetod och den bygger på att en tredje opartisk person (ibland kan det vara två medlare) bistår konfliktparterna att kommunicera om konflikten på ett konstruktivt sätt.

Grupp- och teamutveckling
Ibland behöver arbetsgrupper hjälp att formulera gemensamma mål, tydliggöra sina inbördes roller och ansvarsområden. Gruppen kan också behöva hjälp att öka sin förmåga till samarbete, kommunikation och tillit till varandra. Det bidrar till arbetsglädje och att skapa en gynnsammare företagskultur. Det stärker även de hälsomässiga effekterna och frisknärvaron. På vissa arbetsplatser är gruppdeltagarna mkt beroende av varandras insatser och de behöver ytterligare fördjupa sitt arbete och utvecklas som team. Vi arbetar med metoder som har vetenskapligt stöd för att lyckas med utveckling för team- och arbetsgrupper.

 

.