Ledarskaps- och
organisationsutveckling

Tjänster att erbjuda

Magasinet Jäverön
Verksamheten har nu utökat med möjlighet att arbeta med teamutveckling i den fantastiska miljön vid Magasinet Jäverön. Läs mer


Grupp- och teamutveckling
Ibland behöver arbetsgrupper hjälp att formulera gemensamma mål, tydliggöra sina inbördes roller och ansvarsområden. Gruppen kan också behöva hjälp att öka sin förmåga till samarbete, kommunikation och tillit till varandra. Det bidrar till arbetsglädje och att skapa en gynnsammare företagskultur. Det stärker även de hälsomässiga effekterna och frisknärvaron. Vi arbetar med metoder som har vetenskapligt stöd för att lyckas med utveckling för team- och arbetsgrupper.


Chefs- och ledarutveckling
Chefer/ ledare har en central och ansvarsfull roll i en organisation. I sin chefs- och ledarroll är det viktigt att få ökade kunskaper om verktyg för att stärka hälsa och hållbarhet, både för egen del och för de anställda. Att utveckla sitt förhållningssätt till bland annat konflikter, krav, prestation, stress och oro stärker hållbarheten. Egna färdigheter i att hantera sin arbetssituation i vardagen ger utrymme för att vara närvarande och kreativ. Vi erbjuder också chefshandledning i grupp eller individuellt.


Organisationsutveckling
Att genomföra förändringar och implementera nya arbetssätt inom en organisation kräver genomtänkta tillvägagångssätt. Vi erbjuder organisationspsykologiska analyser med grund i olika teorier samt efterföljande förändringsförslag och stöd vid implementering.Kontaktpersoner

Maths Wensmark

Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut

Maria Hedfors

Leg. Psykolog

Lars Janson

Leg. Psykolog