Interpersonell psykoterapi/IPT

När en människa kan hantera det som händer i sina relationer på ett adekvat sätt påverkas nästan alltid måendet i en positiv riktning. IPT är en korttidsterapi som fokuserar på hur relationsproblem påverkar ens känslor och mående, och hur ens känslor och mående påverkar hur man har det i sina relationer. IPT skiljer sig ifrån andra former av terapier genom att systematiskt fokusera på huvudsakligen relationssvårigheter.


Många vetenskapliga studier har visat att IPT är en effektiv behandlingsform vid framför allt depression. IPT har även visat på goda resultat inom ångestproblematik, ätstörningar och PTSD. IPT-behandlingen är uppdelad i en inledningsfas, en mellanfas och en avslutningsfas.


I mellanfasen utgår behandlingen från något av de fyra fokusområdena nedan:

  • Interpersonell konflikt: konflikt med betydelsefull person i ens liv, så som partner, familjemedlem, vän, kollega etc.
  • Rollförändring: förändringar i livssituationen, så som att pensioneras, få barn, förlora arbetet, separation, flytt etc.
  • Sorg: förlusten av en nära anhörig.
  • Interpersonella svårigheter: få eller inga relationer alternativt många relationer som upplevs som otillfredställande, svårigheter med den social förmågan, ensamhet, social isolering etc.


Kostnaden för individuell psykoterapi är 1300 kr per timme.

Kontaktpersoner

Maths Wensmark

Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut

Maria Hedfors

Leg. Psykolog